Νομοθεσία ΠΥΣΔΕ

Νομοθεσία και έντυπα για άσκηση ιδιωτικού έργου και αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων

Δικαιολογητικά για Άδεια Άσκησης Έργου με Αμοιβή

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη Δήλωση
3. Βεβαίωση Διευθυντή του Σχολείου
4. Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης

Νομοθεσία

1. Ν.3528/2007

Απόσπασμα από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα  (Άρθρο 31 και 32)

2. Ν.3528/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Άρθρο 104)

Αναφορικά με τις χορηγήσεις αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου

3. Ν.3528/2007 Αρ.Πρωτ.14543/Δ2/13-02-2013/ΥΠΕΠΘ

Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς

4. Αρ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/68/οικ.21236/25-06-2015

Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου

5. Αρ.Πρωτ.Δ2/7199/12-01-2001/ΥΠΕΠΘ

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ- ΔΙΔΑΔ /Φ57/ 167/26145/15-01-2007

Διευκρινίσεις

7. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/80/οικ.11711/ 20 Απριλίου 2016

Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

8. Aρ.πρωτ.: 77045/E1/13/05/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Ερωτήματα σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου “Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης”

9. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718/5 -08-2011

Άδεια ιδιωτικού έργου σε περιπτώσεις διευκολύνσεων όπως άδεια άνευ αποδοχών και μείωση των ωρών εργασίας.

10. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 581/2012

1)Αν η απασχόληση εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων του Δημοσίου για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΣΠΑ) θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο ή εμπίπτει στην άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.2) Ποιος περιορισμός υφίσταται στις πρόσθετες αποδοχές της απασχόλησης αυτής. 3) Αν το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει περιορισμούς στην απασχόληση αυτή ή έχει δέσμια αρμοδιότητα να παράσχει την αιτηθείσα άδεια.

11. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 382/08

Άσκηση ιδιωτικού έργου και ελεύθερου επαγγέλματος από τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

12. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 535/05

Άσκηση ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικό με διδασκαλία σε Κ.Ε.Κ. ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

13. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 247/1997

Έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών

14. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 251/1998

Αθλητικά σωματεία

15. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 251/2007

Ιδιωτικό έργο και προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων

16. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Άδεια ιδιωτικού έργου-Διάφοροι νόμοι και εγκύκλιοι

17. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άδεια ιδιωτικού έργου-Διάφοροι νόμοι και εγκύκλιοι

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου

Δικαιολογητικά για την Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
 3. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογίαΕπισήμανση: Αν πρόκειται για Τίτλο Σπουδών Πανεπιστημίου του εξωτερικού καταθέτετε επιπροσθέτως:
   1. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
   2. Επικυρωμένη μετάφραση του Τίτλου Σπουδών, του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και της αναλυτικής βαθμολογίας

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

 1. Αίτηση (στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται και το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο το οικείο τμήμα ΑΕΙ συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση του integrated master)
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 3. Αναλυτική Βαθμολογία (στην αναλυτική βαθμολογία πρέπει να προκύπτει η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου. Αν δεν προκύπτει αυτό από την αναλυτική βαθμολογία τότε να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος)
  Επισημάνσεις:
   1. Ισχύει για όσους έχουν πάρει πτυχίο πριν το 2017
   2. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η σχετική Υ.Α. που υπάγει το σχετικό τμήμα Α.Ε.Ι. στη ρύθμιση του integrated master
   3. Η αναγνώριση των integrated μεταπτυχιακών ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι μόνο βαθμολογική – δηλαδή δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές

Δικαιολογητικά για την Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού Τίτλου
 3. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
 4. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής
  Επισήμανση: Αν πρόκειται για Τίτλο Σπουδών Πανεπιστημίου του εξωτερικού καταθέτετε επιπροσθέτως:
   1. επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

1. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.27/1440/10546/26-12-2012

Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Νομοθεσία

1. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.27/1440/10546/26-12-2012

Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

2. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/09-04-2012

Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διευκρινίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος, την ημερομηνία στοιχειοθέτησης του δικαιώματος μείωσης του απαιτούμενου χρόνου βαθμολογικής/μισθολογικής εξέλιξης, την αναγνώριση προϋπηρεσίας και άλλα

3. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 605/2012

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το αν οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και έξι (6) ετών αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011, από τον χρόνο απόκτησης του τίτλου, ή από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως και αν υπάρχει διαφοροποίηση για τους ξενόγλωσσους τίτλους, δεδομένου ότι αυτοί κατατίθενται επιπροσθέτως για αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ.

4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 15/2010

Προϋποθέσεις αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου