ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων  με την 15η/06-06-2024 Πράξη του, λαμβάνοντας υπόψη α) την παρ. 15 του αρθ. 15 του Π.Δ.50/1996,  β) την παρ 17β του αρθ. 19 του ν. 4692/20 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρ.94 του ν. 4812/21, γ) την αριθμ. πρωτ. 46353/Ε2/20-04-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και δ) την αριθμ. πρωτ. 005753/06-06-2024 υπεύθυνη Δήλωση- αίτηση διόρθωσης οργανικής  τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07, τροποποίησε τον πίνακα των  οργανικών τοποθετήσεων στα εναπομείναντα οργανικά κενά γενικής παιδείας της 14ης/04-06-2024 πράξης του, ως προς τον κλάδο ΠΕ07-Γερμανικης Φιλολογίας.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέα οργανική θέση μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας με την 11η/14-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων καθώς και οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση με οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης με τις αριθμ. 13η/28-05-2024 και 14η/04-06-2024 και 15η/06-06-2024 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους στις 28-06-2024. Θα ακολουθήσει και η έκδοση της σχετικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση των αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ.